Inspektion von Fahrzeugen

Ook een vaartuig moet periodiek gekeurd worden

Al sinds jaar en dag doen onze experts keuringen voor o.a. IVR (Internationale Vereniging Rijnschepenregister) en IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat) voorheen Scheepvaartinspectie (SI). Voor het verlengen/vernieuwen van een certificaat moet het schip droogstaand gekeurd worden. De veiligheidskeuring werd vroeger door IVW (www.ivw.nl) uitgevoerd. Door de verdergaande privatisering bij de overheid worden steeds meer taken afgestoten naar de particuliere markt waaronder ook de veiligheidskeuringen. Het NBKB (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart) is opgericht om deze keuringen uit te voeren naar de hiervoor gestelde normen en eisen (www.nbkb.nl). Onze experts hebben een samenwerkingsverband met het NBKB en hebben een opleidingstraject gevolgd via het NBKB bij IVW om zich verder te bekwamen in de wet- en regelgeving m.b.t. het volledig keuren van schepen niet alleen de cascokeuringen maar ook de veiligheidskeuringen. Van bepaalde categorie schepen (bijv. hotelschepen) wordt de veiligheidskeuring nog door IVW gedaan maar in de toekomst zal dit ook worden afgestoten naar de particuliere markt.

Voor de binnenvaart (droge lading, duwbakken, sleep- en duwboten, werkvaartuigen etc.) bestaan er eigenlijk 2 certificaten nl. Rijncertificaat (1) en communautair certificaat (2). Tankschepen vallen onder klasse en dat blijft in de toekomst.

  1. Het Rijncertificaat (CvO Rijn) is gebaseerd op het ROSR 1995 (Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn) en wordt verstrekt voor maximaal 7 jaar (nieuwbouw 10 jaar). Afhankelijk van de eerste keer certificering en datum kiellegging zijn diverse overgangsbepalingen van toepassing. Eventueel kan het certificaat worden uitgebreid met Zone 2 Duitsland en wordt dan gedaan aan de hand van de uit het jaar 1986 geldende regels voor Zone 2 Duitsland. Indien de Nederlandse eigenaar wil gaan certificeren voor Zone 2 Duitsland, en dit laat uitvoeren door de ZSUK dan dient het schip wel aan de eisen van 2005 te doen, dit zijn nieuwbouw eisen, bv CCR-II motoren en ankerpockets.
  1. Het communautair certificaat (CBB) is gebaseerd op de Binnenvaartwet en wordt ook verstrekt voor maximaal 7 jaar. Afhankelijk van de uitrusting van het schip mag gevaren worden op Zone 2, 3 en 4 in Nederland en/of EG met eventueel een uitbreiding in Nederland voor de Rijn, Waal en Lek. Ook hier zijn afhankelijk van de eerste certificering en datum kiellegging overgangsbepalingen van toepassing. Voor bepaalde type schepen (bijv. Amsterdamse dekschuit, rondvaartboot van het Amsterdams grachten type, skûtsje etc.) kan een beperkt vaargebied worden overeengekomen. In de Binnenschepenwet (per 1 juli 2009 vervangen door de Binnenvaartwet) was o.a. het criterium voor het voorschrijven van een certificaat gebaseerd op het bedrijfsmatig vervoer. In de Binnenvaartwet zijn bepalend voor de vraag of voor een schip een certificaat is voorgeschreven de lengte van ten minste 20 meter of het product van lengte, breedte en diepgang van ten minste 100 m3 of het behoren tot een bijzondere categorie.

Pleziervaartuigen (ook ex-beroepsvaartuigen) langer dan 20 meter of meer dan 100 m3 vallen onder deze Binnenvaartwet en dienen te worden gecertificeerd overeenkomstig hoofdstuk 21.

Deze vaartuigen hebben nog geen certificaat en hebben tot 2018 de tijd om te certificeren. Indien men met een schip van deze groep buiten Nederland gaat varen is het verstandig om nu al te gaan certificeren. Deze groep kan een CBB certificaat krijgen mits er geen klaarblijkelijk gevaar is.

Het schip dient geïnspecteerd te worden aan de hand van Bijlage II, hoofdstuk 21. De artikelen waaraan het schip voldoet worden verwijderd. De openstaande artikelen worden beoordeeld op klaarblijkelijk gevaar. Indien er een punt van klaarblijkelijk gevaar openstaat dient dat eerst te worden verholpen voordat een certificaat wordt afgegeven. Op het certificaat dient te worden vermeld aan welke artikelen van hoofdstuk 21 het schip niet voldoet. Bij vervanging of wijziging van dit onderdeel dient het vaartuig wel te voldoen aan dat artikel.

Voor ex-sleepboten, ex-duwboten en ex-sleepduwboten gelden bijzondere regels.

Volgens de Binnenschepenwet was deze categorie schepen ongeacht de lengte of het product lengte, breedte, diepgang altijd al certificaatplichtig. Onder de Binnenvaartwet zijn deze categorie schepen nog steeds certificaatplichtig tenzij deze aan alle 3 onderstaande punten voldoen:

  1. niet langer dan 20 m, of groter 100 m3 en
  2. verklaring minister gebruik als pleziervaartuig en
  3. ze overeenkomstig de voorwaarden van deze verklaring worden gebruikt.

Indien deze groep boven 20 m of 100 m3 en in gebruik als pleziervaart is het vaartuig gewoon certificaatplicht.

Nadere bijzonderheden over de wetgeving en overgangsbepalingen zijn ook te vinden op de volgende websites:

www.rbv-advies.nl
www.ivw.nl/onderwerpen/easyrules/

Voor het aanvragen van veiligheidskeuringen dient er tijdig een aanvraagformulier te worden ingevuld. Het aanvraagformulier is hier te downloaden: Aanvraag certificaten Binnenvaartschepen 

 

Na invulling en ondertekening kunt u het formulier mailen naar: tiekstra@son.nl of opsturen naar: Schepen Onderlinge Nederland u.a.

T.a.v.: de heer J. Tiekstra
Postbus 8095
9702 KB  GRONINGEN

Voor afspraken m.b.t. keuringen en voor nadere bijzonderheden kunt u contact opnemen met de heer Tiekstra (telefoonnr. 050 520 1766).

TVM Insurance uses cookies, for example, to analyse and improve its website, and to ensure that you see relevant advertisements. By clicking "Agree" you consent to the use of cookies. For more information about our cookies, click hier.